ถนนอัญมณี
ถนนอัญมณี ถนนอัญมณี (ตลาดพลอย) เป็นคำเรียกขาน หมายถึง บริเวณถนนศรีจันท์ และซอยกระจ่าง นับเป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัด เพราะเป็นที่ตั้งของร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณีต่างๆ ซึ่งอาจนับได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในวันศุกร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.ยังสามารถเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอย ของพ่อค้าพลอย ที่เดินทางมาจากที่ต่างๆ กันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินับเป็นถนนเศรษฐกิจของจังหวัด เพราะเป็นที่ตั้งของร้านเจียระไนพลอยและร้านค้าอัญมณีต่างๆ ซึ่งอาจนับได้ว่าสถานที่แห่งนี้เป็นตลาดค้าพลอยเจียระไนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ในวันศุกร์ – วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 10.00 – 15.00 น.ยังสามารถเห็นบรรยากาศการซื้อขายพลอย ของพ่อค้าพลอย ที่เดินทางมาจากที่ต่างๆ กันทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

MapDirections